• برگزاری بزرگداشت روز جهانی آمار
    مراسم بزرگداشت روز جهانی آمار، مورخ 1/8/95 در سالن کوثر دانشگاه برگزار گردید و همچنین از برترین های آمار نیز تقدیر و تشکر به عمل آمد.

  • اسب
    سالسبس

  • غفت عف
    غعاتفعت

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved