صفحه اصلی > چارت سازمانی 


دکتر حسام الدین کمال زاده
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 


دکتر مریم رضایی سرخائی
رئیس گروه آمار


مهندس فهیمه حسینی
کارشناس تحلیلگر سیستم


حکیمه رودگر
کارشناس آمار


فاطمه ناصریان
کارشناس آمار


حدیث نوروزی
کارشناس آمار

 


مهندس عمادالدين بنگلي
رئيس گروه نرم افزار


مهندس مهدیه بهجتی
کارشناس نرم افزار


مهندس فاطمه کریمی
کارشناس نرم افزار


مهندس راضیه چاور
کارشناس نرم افزار

 


مهندس علی پورمقدری
رئیس گروه سخت افزار

مهندس حبیب الله الهیاری
کارشناس سخت افزار

مهندس محسن بیلری
کارشناس سخت افزار

مهندس محسن فهیمی
کارشناس سخت افزار