صفحه اصلی > گروه آمار 

 

 

                                                                                                                       

   

 

شرح وظایف اداره آمار دانشگاه                                                                                
 

 

حیطه اول آمار : ساماندهی نظام مدیریت اطلاعات دانشگاه از طریق طراحی و استاندارد سازی فرم های  آماری،

کنترل و بررسی فرایند جمع آوری داده ها و محاسبه شاخص ها ، برگزاری جلسات آماری و نشست با  رابطین آماری

معاونت ها،بیمارستان ها و ...،تدوین سالنامه آماری بر اساس عملکرد معاونت های دانشگاه تهیه و ساماندهی بانک

های اطلاعاتی(پورتال آماریMIS) در سطح دانشگاه، اجرای طرح آمارگیری از تسهیلات بهداشتی-  درمانی حوزه های

تحت پوشش دانشگاه، ارائه گزارشات و شاخص های آماری به ذینفعان خارج و داخل دانشگاه، پردازش و تحلیل آماری

داده های جمع آوری شده و انعکاس آنها، تهیه و تنظیم نشریات آماری

 

حیطه دوم- مدارك پزشكي : انجام بازديدهاي حضوري دوره‌اي از بخش مدارك پزشكي بيمارستان ها استانارزشيابي

بخش  براساس  استاندارد  و  ارائه راهكارهاي  مناسب جهت  اصلاح فرآيندها و مشكلات، ارائه مشاوره  و پيگيري جهت

برطرف نمودن مشكلات روزمره بخش‌ ، برگزاري  دوره‌هاي  آموزش جهت توانمندسازي  پرسنل بخش مدارک پزشکی در

راستاي انجام بهينه وظايف،همكاري جهت معدوم سازي پرونده‌هاي پزشكي راكد بيمارستان هاي استان

 

حیطه سوم- آموزش و پژوهش :تهيه خبرنامه، راهنما و پمفلت‌هاي آموزشي در راستاي كمك به انجام بهينهشرح

وظايف، برگزاري دوره‌هاي آموزشی به منظور توانمندسازي كارشناسان آماري در معاونت ها، شبكه های بهداشت و

بيمارستان هاي استان در زمینه گردآوری، تحليل و تدوين گزارشات آماري

 

حیطه چهارم- نيروي انساني : نظارت بر استخدام، ماموريت و انتقالي پرسنل واحد آمار و مدارك پزشكي بيمارستان

ها ، توزيع نيروهاي طرحي مدارك پزشكي به شبكه‌هاي بهداشت و بيمارستان هاي سطح استانبراساس اعلام نياز

 

لینک های مفید