شرح وظایف گروه HIS

 

 


  •  نظارت بر خريد و تهيه نرم افزار سيستم اطلاعات بيمارستاني-درمانگاهي موردنياز در جهت ايجاد يكنواختي در نرم افزارهاي مورد استفاده و در نظر گرفتن صرف و صلاح دانشگاه

      

  • نظارت بر نصب, توسعه (ارتقا ورژن نرم افزار) و پشتيباني نرم افزار HISنصب شده در واحد هاي زير مجموعه دانشگاه


  •  آموزش ارتقاء دانش فني و علمي خود و همكاران در جهت كسب توانمندي هاي لازم در طراحي و پشتيباني از نرم افزارهاي مرتبط (پایگاه داده SQL،HIS، گزارش ساز crystal report)


  •   نظارت مستمر بر شركت هاي طرف قرارداد در خصوص نحوه ارائه خدمات و سرويس دهي و پرداخت هاي مالي در قالب چك ليست هاي فني تهيه شده و مرتبط با موضوع اين حكم


  •   پيگيري و نظارت بر ارسال پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) توسعه و پشتيباني پرونده الكترونيك سلامت (سپاس) با توجه به برنامه هاي كلان و جامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي


  •