صفحه اصلی > چارت سازمانی 


دکتر حسام الدین کمال زاده
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 


دکتر مریم رضایی سرخائی
رئیس گروه آمار


مهندس فهیمه حسینی
کارشناس تحلیلگر سیستم


حکیمه رودگر
کارشناس آمار


فاطمه ناصریان
کارشناس آمار


حدیث نوروزی
کارشناس آمار

 


مهندس عمادالدين بنگلي
رئيس گروه نرم افزار


مهندس مهدیه بهجتی
کارشناس نرم افزار


مهندس فاطمه کریمی
رئیس گروه نرم افزار

مصیب باسره
کارشناس نرم افزار

 


مهندس علی پورمقدری
رئیس گروه سخت افزار


مهندس راضیه چاور
کارشناس نرم افزار