• طراحی ساخت چارچوب کلی سایتها مراکز دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • پشتیبانی و رفع اشکالات فنی وب سایت ها
  • آموزش نحوه کار با cms به رابطان سایت
  • نظارت بر فرآیند پشتیبانگیری از اطلاعات سایت دانشگاه
  • بررسی و ارائه گزارشات و مدیریتی از وضعیت بروز رسانی سایتهای مراکز
  • بکارگیری و انجام راهکارهای مناسب جهت برقراری هر چه بهتر امنیت سایتها
  • تشکیل جلسات منظم جهت ارتقای سطح دانش فنی ور ابطان وب سایت مراکز
  • بکارگیری راهکارهای مناسب جهت ارتقای seo و رتبه سایت در رتبه بندی وبومتیریک
  • تهیه و ابلاغ استانداردهای لازم درخصوص نحوه بروز رسانی وب سایتها به رابطان سایتهای مرکز