•    نظارت برحسن اجرای صحیح اتوماسیون تمام واحدهای دانشگاه
 •  تهیه و تدوین دستورالعمل استفاده از اتوماسیون در اداره و رعایت تنظمات و موارد امنیتی که کاربران باید آنها را رعایت کنند
 •   کنترل استفاده صحیح و به موقع کاربران از سامانه اتوماسیون اداری
 •  ایجاد تنظیمات و نصب نرم افزارهای مورد نیاز سامانه اتوماسیون اداری
 •   ساخت دبیرخانه و یوزرها و ورود امضاهای افراد به اتوماسیون ادرای
 • همکاری به گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات درخصوص موارد فنی و امنیتی و .. اتوماسیون در دبیرخانه
 •  برنامه ریزی و ارائه آموزش های لازم به کاربران درخصوص اتوماسیون اداری با هماهنگی با واحدهای ذی ربط
 • اطلاع رسانی به موقع به کاربران در خصوص مسایل و مشکلات سامانه تغییرات به وجود آمده ویا مواردی که لازم استتوسط کاربران اجرا و رعایت گردد
 • ابطال سطح دسترسی کاربرانی که از اداره منتقل یا باز نشسته می شوند
 • تهیه فهرست ملزومات و امکانات مورد نیاز دبیرخانه  در بخش اتوماسیون اداری
 • پاسخگویی مناسب به تماس های تلفنی و سوالات حضوری مراجعان در چارچوب وظایف مربوط به پست مورد تصدی
 • همکاری با سایر کارکنان در انجام وظایف محوله
 • ایجاد فرم ها ی مورد نیاز مانند مرخصی و ماموریت و..در اتوماسیون ادرای
 • ساخت قالب چاپ های مخصوص واحدها برای چاپ نامه های اتوماسیونی
 • انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم