آمار و اطلاعات پایه و اساس هر تحقیق،پژوهش،تصمیم گیری و برنامه ریزی است .تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده در بخش های مختلف جامعه مستلزم داده های آماری دقیق و به روز است بنابر این آمار و اطلاعات یکی از عوامل موثر و ضروری برای ارزیابی عملکردها در سطوح مختلف مدیریت است. 

از بدو تاسیس دانشگاه آمارها  در واحد بوجه دانشگاه جمع آوری میگردید واز سال 1370پس از ادغام شدن دانشگاه و بهداری با نام واحد آمار وبررسی ها فعالیت خود را زیر نظرمستقیم  ریاست دانشگاه گسترش داد. 

از سال 1380 اداره آمار و اطلاع رسانی با رویکرد تامین و پشتیبانی نیازهای سخت افزار و نرم افزاری دانشگاه شکل گرفت و تا سال 86 با همین نام در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به فعالیت خود ادامه داد.از سال 1387به نام اداره آماردر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه تغییر نام یافت که مستقیما در حوزه ریاست دانشگاه می باشد.