آقای دکتر حسام الدین کمال زاده   

     

                      مدیریت آمار و فناوری اطلاعات                                    

               خانم مریم رضایی

 

 رییس آمار                                                                     

                  خانم حکیمه رودگر


کارشناس آمار                                                                                

              خانم فاطمه ناصریان 


                                          کارشناس آمار                                      

              خانم حدیث نوروزی


             کارشناس آمار