صفحه اصلی > فرم تکریم ارباب رجوع 

نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاهها و نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل فرم زیر ما در این امر مهم یاری فرمایید.

نام فرد یا افرادی که برخورد مناسبی با شما داشته اند : *

نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی داشته اند :

چنانچه درخواستی خلاف مقررات از شما داشته اند با ذکر مورد و بصورت خلاصه :
*
نظرات یا پیشنهاد سازنده:
نحوه بر خورد پرسنل با شما:
نحوه اطلاع رسانی و راهنمایی:
نام و نام خانوادگی:
شماره تماس :
آدرس ایمیل :

لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*