صفحه اصلی > واحد نرم افزار 

واحد نرم افزار

شرح وظايف :

-         انتخاب ، خریداری ، نصب و راه اندازی آزمایشی و پشتیبانی نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاه

-         ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای مختلف دانشگاه

-         بررسی قراردادهای نرم افزاری دانشگاه

-         تشکیل کمیته اتوماسیون اداری

-         بررسی نرم افزارهای موجود در دانشگاه

-         نیاز سنجی نرم افزاری واحدهای مختلف دانشگاه

-         بررسی شرکت ها

-         خریداری نرم افزارای اتوماسیون اداری ، یکپارچه مالی-اداری و..

-         نصب و آموزش مرحله ای نرم افزارها در سایر واحدها

-         درخواست واحدها جهت دریافت مشاوره خرید نرم افزار

-         ارائه مشاور خرید نرم افزار به واحدها طبق نیاز سنجی انجام شده

-         پاسخگویی به درخواست دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای نرم افزاری

-         عقد برخی قراردادهای خرید نرم افزار با نظارت دفتر حقوقی